5 Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO) - soutěž - Atelier M1 architekti s.r.o.

Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO) - soutěž

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas, Jakub Straka, Michal Tichý


3. místo


Univerzitní okrsek není v kontextu města čitelný, neboť vznikl transformací a dostavbami původních

budov nemocnice, které byly založeny pro jiný účel a nikdy nebyly koncipovány jako kampus. Jsme

v situaci ex post. Vývojem dospěl stav věci do situace, kdy stojíme před poslední stavbou ve středním

pásu areálu, která v sobě nese naději na záchranu. Architektura fakulty CTPO tak musí nést veškeré

břímě a sama sebou vytvořit obraz Kampusu. Duch Univerzity by měl být inspirován následujícími

atributy:


Kampus = koncentrace a soustředěnost

Hlavní předností kampusu je soustředění výuky, studia, relaxace i bydlení a oddělení od městského

ruchu, což podporuje soustředění na studium a vědecké bádání. To mimo jiné evokuje zklidněný,

mimosvětský a kontemplativní charakter prostředí klášterů.


Akademická půda = svoboda ducha

Místo, kde jde především o svobodu vědeckého bádání a svobodu vyučování, právo konat akademické

obřady. Prostředí, kde je dogma nahrazeno disputací.


S tím souvisí Duch Univerzity = invokace jedinečnosti každého člověka

Nelze nemyslet na esenci školy, její počátek, její zrození, jak ho vyjádřil Kahn slovy o moudrém muži

pod stromem, který nevěděl, že je učitel... , a z toho vyplývající podřízený vztah uniformního vůči

individuálnímu.


Navržená stavba nemá být stavbou ve vlastním slova smyslu, jako spíše prostředím.

Budova nemá ambice být hvězdnou architekturou, hmotově je spíše nízkou podnoží ostatním budovám.

Návrh má ambici být dobrým konceptem, stabilizujícím univerzitní blok. Společně s novými stavbami

rektorátu a přednáškových místností by budova CPTO měla ve svahu vytvořit rovinu – pomyslný střed

univerzity.

Stávající kampus nemá jasné regulativy: pro osazení budovy CPTO je proto nutné z různých náznaků

jasně definovat vnitřní uliční sítˇ kampusu – protáhnout chodníky po obou stranách středního pásu

budov. Ve východní části kampusu se nachází lichoběžníkový pás pozemků kde doporučujeme také

založit regulativ uliční sítě pro budoucí koordinaci výstavby.

V jižní části kampusu u plánovaného kruhového objezdu by měl vzniknout městský prostor, nástupní

plocha do campusu od centra.

Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO) - soutěžCentrum přírodovědných a technických oborů (CPTO) - soutěž