5 Most v Jaroměři - Atelier M1 architekti s.r.o.

Most v Jaroměři

.

Most v JaroměřiMost v Jaroměři

Most jako součást obrazu města

 

Most - promenáda

 

Náměstí a prostor před školou jsou spojité nádoby, spojené mostem do jednoho městského prostoru - promenády.

Prostor mostu a obou předmostí  vzniknul v letech 1883 -1885 jako jedno komponované urbanistické a architektonické dílo, sestávající z neorenesančních budov na straně náměstí, školy a příhradového mostu.

Příhradový most se stal ikonou města Jaroměře.

 

Obnovený most bude shodný s původním mostem v šířce a výšce, tak aby zůstal nezměněný pohled z náměstí ke škole. S tím souvisí tvar a charakter předmostí, jenž zůstane shodný s původním stavem. Předmostí mezi dvěma měšťanskými domy na straně náměstí má velmi krásnou proporci, pokud by došlo ke zúžení mostu na lávku, vytratí se smysl mostu jako pěší ulice nebo promenády i vyvážené poměry, kdy most i postranní plochy jsou přibližně stejně široké. Na historických snímcích je vidět most bez automobilů i bez balastu postranních lávek, k tomuto stavu se obnova bude vracet.

Díky zmenšení zatížení na max. 3,5 t je možné zvětšit rozpon mostní konstrukce při zachování původní velikosti a dimenze příhrady.

 

Obnovený most bude zachován v původní šířce a výšce a zjednodušen do jednoho nosníku bez podpory, urbanistický účinek i vizuální dojem původního mostu tak zůstane zachován.

Nový most pro pěší a cyklisty navrhujeme s  lehčí dřevěnou mostovkou, lavičkami a LED osvětlením, tak aby se zvýšila pobytová kvalita mostu.

  

Příhrada je krásná, čistá a pravdivá jako antický chrám.

 

Příhradová konstrukce je nadčasový a i v dnešní době velmi efektivní a ekonomický tvar konstrukce.

Inženýrské stavby 19. století předstihly historizující architekturu své doby a díky své pravdivosti, účelnosti a krásnému řemeslnému provedení nýtovaných spojů dodnes převyšují běžný standard soudobého mostního stavitelství i architektury.

V naší krajině a městech díky staleté tradici strojírenství se dochovala celá řada krásných ocelových mostů, ty však postupně ubývají a bývají nahrazovány banálními betonovými mosty. Tyto technické památky, i když nejsou památkově chráněné je důležité jako paměť národa chránit a vážit si jich.

Le Corbusier ve své legendární knize "Za novou architekturu"( Towards a new architecture") přirovnává estetiku inženýrských konstrukcí nebo automobilů k antickému chrámu. Rytmus a proporce příhradové konstrukce jsou stejně esenciální a trvale platné jako rytmus a proporce sloupořadí dórského chrámu.

Nahá pravda  inženýrské konstrukce ("naked fact") je současně velmi estetická i ekonomická. Ekonomická proto, že v jednotlivých tyčových prvcích příhrady probíhá pokaždé jiná síla a každý prvek lze z běžného válcovaného sortimentu přesně nadimenzovat bez zbytečných rezerv). Rovněž údržba a životnost jednoduchých příhradových nosníků je velmi prostá narozdíl od předpínaných nebo lanových mostů, jež jsou mnohem náročnější na kontrolu,  monitoring a ochranu proti korozi.

Obnovený most není replikou, ale spíše analogií původní konstrukce. Nýtované spoje nejsou podmínkou, v případě potřeby je lze suplovat např. šroubovanými spoji. Důležitý je tvar mostu a jeho proporce pro zachování paměti místa a genia loci.