5 Tréninková sportovní hala v Kolíně - Borkách - Atelier M1 architekti s.r.o.

Tréninková sportovní hala v Kolíně - Borkách

CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanismu je daný podélnou parcelou, požadavky na zachování stávajícího hřiště a nutností  zachování přístupu k tenisovému klubu a nutného odstupu vůči hale teniového klubu. základní rozvržení areálu vychází ze stávajícího rozmístění v rámci. Pozice sportovní haly tak přirozeně dána ve směru podélné osy parcely číslo 432/3. Ta svírá ostrý úhel s nábřežím v náběhu cesty směrem od centra. Také sportovní zažízení v okolí nemají jasné nasazení urbanistických směrů, jsou spíše provizorní a otevřené kompozice a volně plují nivní krajinou, vloženy do lesoparku. Navrhovaná budova je proto kompaktní, uzavřeného tvaru, soliter stabilizující území, který je díky zaoblením měkce vsazen do krajiny. Z hlediska funkční náplně předpokládáme, že bude svými doplňkovými provozy i pro sousední sportoviště a její potenciál je být zastávkovým bodem výletních tras po promenádě a cyklostezce.

Tréninková sportovní hala v BorkáchTréninková sportovní hala v Borkách

Dispozice

Budova Sportovní haly je rozdělena do tří částí. Uprostřed vlastní hala tělocvičny, vysoká přes obě patra. Po jejích stranách jsou pak dvoupodlažní apsidyv nichž jsou umístěny doprovodné funkce. Čelní apsida obrácená k nábřeží obsahuje funkce veřejné, zadní apsida, od řeky odvrácená, obsahuje funkce slouží provozu sportovců a správy.

Obestavěný volný prostor tělocvičny o kubatuře 12 000m3 je těžištěm této kompozice. Prostor tělocvičny je na obou kretších koncích zakončen půlkruhovými apsidami zázemí, prostorově utvářeným tak, aby pobytové prostory a chodby byly proměněny v galerie ústící do vysokého prostoru haly a ze kterých je možné pozorovat dění v centru. U nástupu do areálu je apsida obsahující prostory vstupní haly pro veřejnost s bufetem a klubový restaurant v patře. Hlavní pobytové prostory jsou komponovány jako halové, díky tvaru segmentu s atmosférou sounáležitosti, a díky tvaru segmentu se stoosmdesátistupňovým výhledem – v patře do krajiny, v přízemí v návaznosti na venkovní předprostor s možností pozorovat dění na ploše venkovního hřiště.

V opačném konci, vzdálenějšímu nástupu do areálu je apsida obsahující vyhrazený vstup sportovců přes kontrolní stanoviště, zázemí sportovců a technické zázemí sportovní haly. V patře jsou kromě šaten sportovců v také halové prostory klubovny a posilovny. V přízemí jsou v přímé  návaznosti na vstupní halu s přezouvárnou šatny imobilních a rozhodčích. V nezzazším koutě dispozice je v přímé vazbě na tělocvičnu sklad náčiní a technické místnosti, kterýžto komlement má možnost přístupu i z exterieru. Oproti zadání je plocha zázemí zvětšena, což se ukázalo jako nutné pokud má obsáhnout kóje pro kluby, parkování vozíků s mantinely, prostror pro uložení branek, košů, žíněněk, parkoviště úklidového stroje a nezbytné zázemí související údržby.

 

Materiálové a barevné řešení

Představa materiálového řešení se odvíjí od danosti dřevěné konstrukce a bezpečnosti odlehlého místa jako kontrast trdého ochranného obalu vně a měkké dotykové materiality uvnitř. Budova je proto vně opláštěna tahokovovou mřížkou, uvnitř je dřevěná s výtvarným vyzněním přirozené krásy technické konstrukce, vůně a měkké dotykovosti dřeva. Rámy odhalených oken budou v barvě kovového opláštění, rámy oken za opláštěním budou v barvě difuzní vrstvy.

V barevném pojetí vycházíme z inspirace barevnosti barev kolínské vlajky. Difuzní vrstva pod vnějším stříbřitě bílým tahokovem vnější plášť podbarvuje světle modře, do jinak přírodně dřevěného interieru je modř vnesena podlahami, dveřmi a plochami sádrokartonu vnitřních stěn a stropů utilitárních místností.

Dřevěné povrchy budou hoblované a impregnované řídkými laky. V případě prvků nosné konstrukce jde o technologickou nutnos která je v ceně tesařské konstrukce. Náklady na povrchy tak budou zminimalizovány na nejnižší možné, tj budou redukovány na nátěry a impregnace.

 

Vnější plochy

V rámci projektu předpokládáme vybudování parkoviště včetně odstavných stání pro cyklisty a motorky, rozptylové plochy před vstupy, pobytové vnější plochy bufetu, výsazbu zeleně a nové vymodelování tribun vnějšího hřište s opěrnou zdí, kde bude složen výkopek stavby. Z investic ušteřených za přepravu a složení výkopku bude zrekonstruována plocha hřiště a vybudovány ochranné sítě.

Vnější plochy budou dlážděny v sortimentu běžně vyráběných betonových dlažeb. Chodníky a pojezdové plochy budou z plných formátů skládaných na střih, plochy stání budou ze zatravněné dlažby s širokými spárami pro vsak srážkové vody. Vnější betonové plochy budoudoplněny výsadbou stromů a popínavek pro dobré začlenění areálu do lesoparku. Pěstebná pole stromů v dlážděných plochách budou  vymezena obrubou z ocelové pásoviny a budou osázena trvalkami.

Veřejné a areálové osvětlení bude z atiky novostavby, to znamená, že v areálu nebudou stojany svítidel.

Založení objektu

Zde je nutné upozornit na specifikum tohoto projektu. Komplikované zakládací podmínky zvyšují dle investici oproti standardu o cca 2 mil Kč. V rámci rozpočtu doporučujeme vyhradit rezervu pro evenuelní sanační a doprovodná opatření v průběhu výstavby.  Na základě závěrů inženýrsko-geologického průzkumu je uvažováno s plošným založení objektu na armované desce na roštu ze základových pasů do nezámrzné hloubky vrstvy GT1. Eventuelní rozhodnutí o sanci podloží pilotami vetknutými do únosné vrstvy GT3 lze provést jen na podkladě hlubinného geologického průzkumu.

Z IGP vyplývá požadavek na přetěžení pláně i další poměrně významný problém, kterým je udržení schůdné technické kvality plošně značně rozsáhlých pracovních paraplání stavební jámy. Tato doprovodná technologická opatření jsou v dané fázi nekvantifikobatelná a v rozpočtu jsou vedena jako MRN.

Založení podlahy navrhujeme železobetonovou deskou uloženou na zákadových pasech, dimenzovanou jako strop pro případ pokladu podloží. Na pláni pod základovou spárou je požadavek na dosažení minimálního deformačního modulu ze druhé větve statické zatěžovací zkoušky Edef2= 45 MPa. Dosažení tétohodnoty nebude na zeminách GT1 možné, tyto zeminy v přirozeném uložení poskytnou hodnotu Edef2= cca 15 MPa. Pro dosažení hodnoty 45MPa je nutno tyto zeminy přetěžit o cca 0,60m, zlehka zhutnit deskou bez užití vibrace a zpětně dosypat 4 vrstvami kvalitně zhutněné vhodné písčité sypaniny charakteru písku dobře zrněného. Před pokládkou první vrstvy sanačního násypu bude v parapláni rozprostřena geomříž.

 

Konstrukce horní stavby

Budova je navržena jako těžky dřevěny skelet z plných lepených vazníků z lamelového dřeva. Konstrukce skeletu nad tělocvičnou je řešena dvojkloubovym ramem se sedlovým nosnikem. Rozpon je v mítě styku pilíře a vazníku cca 27m. Konstrukce skeletu zázemi je zhotovena z průvlaků, sloupů a stropnic. Skelet zazemi tělocvičny je dvoupodlažni. Všechny časti skeletu jsou z lepeneho lamelového dřeva pevnostni třidy GL28h a GL32h. Vzajemne spojeni dřevěnych prvků skeletu je provedeno pomoci ocelovych plechů, svorniků a koliků. Konstrukce skeletu nad tělocvičnou je řešena dvojkloubovým rámem se sedlovým nosníkem. Rozpon rámu je cca 27m. Pro účely architektonického soutěžního návrhu odhadujeme rozměr rámové nohy u základu 240x800mm, u horního okraje je 240x1200 mm. Sedlový nosník má u kraje průřez 240x1200 mm, v sedle je průřez 240x 1800 mm. Rám předpokládáme plný lepený z lamel ze dřeva třídy GL28h. Konstrukce skeletu zázemí je zhotovena z průvlaků, sloupů a stropnic. Skelet zázemí tělocvičny je dvoupodlažní. Všechny části skeletu jsou z lepeného dřeva pevnostní třídy GL28h a GL32h. Jednotlivé dimenze prvků dřevěných prvků skeletu jsou popsány ve výkresové dokumentaci. Spoje dřevěných konstrukci jsou řešeny pomoci svorníků, ocelových plechů a vrutů. Dřevěná konstrukce je zavětrovaná pomoci vodorovných paždíků, které bude sloužit jako nosná kostra pro obvodový plášť. V obvodovém plášti budou použity OSB desky, které vytvoří ztužující desku.

 

Technická a technologická vybavení

Technika vnitřního prostředí - s ohledem na dané limity jsou navržené konvenční systémy TZB, přirozené osvětlení a větrání v nejvyšší možné míře, systémy jednoduše ovládatelné a srozumitelné pro obsluhu a s minimálními náklady na servis a jednoduchost údržby. Klimatizace a spolu s ní předmětná část měření a regulace je vyloučena. Ochrana proti přehřívání je řešena primárně účinným systémem předokenního stínění archoitektonickým návrhem fasády, předokenními stínícími prvky. Odvod přehřátého vzduchu z místností je zajištěn odvětráním, přívod chladného vzduchu je ze severní strany objektu.

Osvětlení - pobytové místnosti přiléhají k fasádě a tudíž během dne je jejich osvětlení přirozené, zajištěné okny. Místnosti bez oken (sociální příslušenství, úklidové komory, sklady apod.) mají zajištěno osvětlení umělé pomocí elektrických svítidel.

Vytápění - vytápění je řešeno jako konvenční s ekvitermní regulací. Zdroj je z důvodu absence přípojky plynu navržen jeko elektrokotel. Přízemí je vytápěno podlahovým topením, v tělocvičně jsou umístěny topné registry v nikách konstrukčního systému. Místnosti v patře jsou opatřeny radiátory s lokální automatickou regulací termostatickými ventily.

Větrání - pobytové místnosti a tělocvična přiléhají k fasádě a tudíž během dne je jejich větrání přirozené, zajištěné otevíravími okny. Okna v tělocvičně jsou ovládaná elektronicky z úrovně podlahy. Tělocvična je doplněna pro případ nutnosti posílení tahu ventilátory ve střeše. Větrání místností uvnitř dispozice, místností hygienického zázemí, šaten, přípravny jídla atd. bude zajištěno nuceným způsobem ventilátory s odvětrávacím potrubím vedeným nad rovinu střechy. Větrání odbytových ploch bufetu je zajištěno hybridně, v kombinaci přirozeného větrání a podtlakového nuceného.

Slaboproud - je minimalizován na nezbytně nutnou, ještě únosnou míru. Měření a regulace je omezeno na v nezbytný rozsahu pro topný systém. Bezpečnostní kamerový systém je sloučen s přístupovým systémem, bezpečnostní systém zredukovaný na prostorová čidla v místech vstupů. Jsou navrženy rozvody strukturované kabeláže a WIFI, příprava trubkování STA a AV techniky. Předpokládá se vyloučení EPS nebo pokud bud epožadováno sloučení s EZS s doplněním Central stopu. Jediným nadstandardem je dálkové ovládání předokenních rolet a ventilátorů.

Vodní hospodářství, kanalizace, elektro - předpokládá se napojení na veřejné technické sítě nacházející se na řešeném pozemku. Standard koncových prvků  TZB je s ohledem na finanční limity akce stanoven na nejnižší, funkčně ještě přijatelnou úroveň.