5 Základní škola Uhříněves - Atelier M1 architekti s.r.o.

Základní škola Uhříněves

Anotace:

Navrhujeme civilní základní školu jako klíč k řešení  problémů obce na dynamicky se rozvíjejícím okraji města. Potvrzujeme velkorysou koncepci zeleného pásu, napojujeme se na něj a vytváříme školní náměstí - nástupní prostor, dopravní přístav, který integruje cíle pěší, cyklistické, hromadné i individuální automobilové dopravy ze všech směrů. Členíme plochu školy pomocí zahrad a atrií. Diferencujeme hlavní vstup, vstup mladších žáků, veřejnosti i obsluhy. Nabízíme sportovní využití pro veřejnost v režimu nezávislém na provozu školy. Vyzdvihujeme krajinu a sportoviště na střechy domu. Zeleň působí v několika vrstvách včetně interiéru, doplňuje narušené městské prostředí a vytváří vnější výukovou krajinu. Vytváříme ochranný val vůči rušné komunikaci v ulici Přátelství.

Základní škola UhříněvesZákladní škola Uhříněves

Základní principy:

Navrhujeme instituci, otevřenou rozvoji města. Nové školní náměstí funguje jako přístav, umožňující přímý kontakt budovy s městem i spádovými obcemi, jako progresivní propojení na zelený pás, který chápeme jako klíčovou komunikační a rekreační řeku (spojení radiál a sídlišť, navrhujeme přechody a lávku). Zároveň nevylučujeme ani možnost ukončení města formou zeleného lemu, ani rozvoj výstavby na východ ve vzdálenější budoucnosti.

Z důvodu udržitelnosti a příjemného měřítka je klíčová kompaktnost návrhu a nízká podlažnost budovy. Objem domu členíme na jednotlivé stupně školy s atrii a společenskými prostory.  Stupně fungují jako samostatné celky s možností oddělených vstupů. Veškeré prostory spojuje velkorysá pobytová chodba. Jídelna, aula, bufet a tělocvičny vybavené potřebným zázemím pak vytváří přehledné, propojitelné a variabilní společenské prostory s možností pravidelného využití veřejností. Zavádíme tak provázanost vnějšku a vnitřku na všech podlažích budovy a navrhujeme bohatství zeleně uvnitř i vně domu. Stavba je založena jako energeticky udržitelná, trvanlivá a nadčasová.

 

Urbanistické a dopravní řešení, veřejný prostor

Nepříznivý vliv rušné komunikace na jihu území řešíme protihlukovým zeleným pásem tvořeným valem osázeným stromy. V návaznosti na vizi územního plánu navrhujeme v rámci řešení okružního parku budoucí propojení jednotlivých segmentů zeleného pásu a překonání bariér kapacitních radiálních komunikací. Přes ulici Přátelství je navržena pěší a cyklistická lávka, na ulici K Uhříněvsi jsou navrženy přechody pro chodce a cyklisty. Na severu pozemku vzniká komunikační hub, náměstí, na které ústí veškeré přítomné formy dopravy - pěší prostřednictvím přechodů, cyklistické pomocí cyklostezky ze zeleného pásu a parkování pro kola, mhd pomocí autobusových zastávek a parkovišť kiss and ride.  Do tohoto prostoru je rovněž orientován hlavní vstup do budovy. Vstup pro první stupeň a družiny je veden od okružního parku přes klidovou zahradu. Vjezd do podzemních garáží je umístěn ve stávajícím vjezdu z ulice Zuzany Navarové proti parkingu supermarketu. Veřejné funkce školy (tělocvična, aula, kavárna) jsou orientovány směrem k centru, učebny naopak směrem k zelenému pásu, jehož realizaci považujeme za nedílnou součást úspěšného řešení území. Učebny prvního stupně jsou umístěny v nejklidnější části pozemku. Krajinářsky je návrh založen na konceptu prolnutí zeleně a stavby. Vyzdvižení zastavěné plochy do polohy zahrady na výsostech střech domu s výhledem do okolí a možnost jejího využití pro výuku a pobyt žáků.

 

Architektonické a provozně funkční řešení

Základní členění dispozic je provedeno v následujícím schématu:

vstup s recepcí, zádveří, přezutí, chodby se šatními skříňkami, třídy, zázemí. Třídy jsou variabilní - dostatečně osvětlené, akusticky utlumené. Vybavení tříd bude dřevěné, s integrovanými skříňkami pro žáky, s umyvadly a ergonomickým nábytkem. Členění na stupně dle zadání - 1.-3. třída, 4.-5. třída, 6.-9. třída, s možností dvou oddělených vstupů. Nižší stupeň je organizován okolo zaskleného kruhového atria s archetypálním “platónským” stromem a venkovní učebnou.

V centru vyššího stupně je umístěn variabilní školní parlament/divadlo s možností elevace, na který navazuje knihovna, školní klub a učebny uměleckých disciplín. Mezi severním a jižním křídlem budovy naproti jídelně je umístěna družina s možností otevření do venkovního atria a kontaktem na venkovní učebny a hřiště. Vedení školy je umístěno v patře na spojnici mezi hlavními křídly školy.

Společenské funkce ve střední části budovy přístupné přes samostatný vstup, který funguje zejména pro veřejnost, a napojuje kavárnu/bufet/recepci na schodiště do šaten tělocvičny a v úrovni parteru do středního, variabilně využitelného traktu s aulou, centrálním místem setkávání školy a jídelnou s výdejem. Střední trakt je mj. možné kompletně otevřít, propojit a získat tak možnost uspořádání velké společenské akce. Na střeše středního traktu se nachází venkovní terasa využitelná o přestávkách, s návazností na venkovní hřiště, umístěné na střeše tělocvičny. Samotné tělocvičny jsou zapuštěny do terénu tak, aby bylo možné navázat tribuny na centrální společenský prostor a hrací plochu na zázemí šaten. Požární bezpečnost dispozic je zajištěna dostatečným množstvím chráněných únikových schodišť s úniky na okolní terén. Celá budova je provozována jako bezbariérová, obsluhovaná jedním výtahem. Zásobování budovy je zajištěno přes prostor podzemních garáží. Zázemí kuchyně, sklady technologické a další servisní prostory jsou umístěny v suterénu budovy.

V bezprostředním okolí budovy navrhujeme školní krajinu se vzdělávacími a tělovýchovnými funkcemi, learning landscape s krajinářskou koncepcí poskytující možnost přímého kontaktu s přírodními fenomény.

Sport je na pozemku distribuován tak, aby umožňoval maximalizaci zelených ploch a vybízel k využití veřejností. V akustickém valu jsou integrovány doplňkové funkce skleníku, zázemí zahrad a bytu školníka.

 

Konstrukční, materiálové a technologické řešení

Dům je konstruován jako železobetonový monolitický kombinovaný systém se sloupy, stěnami a tepelně aktivovanou konstrukcí stropů, s dutinovým vylehčením a skrytými hlavicemi v místech svislých podpor.

Konstrukce traktu tělocvičen, auly a jídelny bude provedena pomocí  kombinace prefabrikovaných typizovaných předepjatých halových prvků a monolitického železobetonu.Vazníky T průřezu s kruhovými vylehčeními na rozpon 26m, průvlaky I průřezu na rozpon 13,7 m, sloupy s konzolkami pro uložení vaznic do prefabrikovaného kalichu. Stropy v tomto traktu budou monolitické, bedněné trapézovým plechem (ztracené bednění).  Založení budovy předpokládáme na monolitické železobetonové desce. Schodiště budou monolitická železobetonová provedená in situ opatřená terazzovým povrchem. Příčky budou provedeny z akustických tvarovek. Omítky budou sádrové. Fasády budou obloženy keramickými lícovými pásky s dvojitým kotvením a výztuží (certifikovaná skladba pro keramický obklad s hmotností vyšší než 25 kg/m2). Zateplení stěn minerální vatou v tloušťce 24 cm. Koruna atiky obvodových stěn bude chráněná monolitickou mrazuvzdornou železobetonovou římsou in situ kotvenou s přerušeným tepelným mostem. Konstrukce ochranné sítě hřiště nad tělocvičnou bude montovaná, ocelová a žárově pozinkovaná, s výplní z nerezového pletiva. Konstrukce pergol na střeše bude kombinace modřínu a žárově pozinkované oceli. Okna a dveře budou provedena jako lakovaná v kombinaci dřevo a kov, s izolačními trojskly. Podlahy budou v parteru provedeny z cihelné dlažby, ve třídách a na chodbě v patře přírodní linoleum, v tělocvičně dřevěná palubovka, v jídelně přírodní linoleum, v garážích epoxidová stěrka.

V tělocvičně je využito akusticky pohltivých obkladů (strop, stěna), ve třídách podvěšené akustické panely.Zábradlí ocelová kulatina průměr 2 cm se sloupky po 1,6 m a výplní z nerezového pletiva.