5 Studie tělocvičny v Opařanech - Atelier M1 architekti s.r.o.

Studie tělocvičny v Opařanech

Obec Opařany, jako zřizovatel ZŠ a MŠ v Opařanech, plánuje výstavbu nové tělocvičny a zázemí pro potřeby základní školy, sportující veřejnost a sportovní kluby. Nová tělocvična má nahradit stávající dosluhující objekt s nevyhovující statikou. Studie navrhne dispoziční řešení tělocvičny ve dvou variantách.

Studie tělocvičny v OpařanechStudie tělocvičny v Opařanech

Architektonické a urbanistické řešení:

V návrhu nové tělocvičny vycházíme z tradičního tvaru venkovské zástavby se sedlovými střechami, inspirovali jsme se také tvaroslovím stodol. Jednopodlažní objekt se sedlovou střechou je typickým stavebním prvkem v obci, proto jsme zvolili analogický přístup i pro návrh nové opařanské tělocvičny. Tento tvar s sebou nese i řadu praktických výhod - ve vyšších polohách (470 m.n.m.) je šikmá střecha vhodnější než plochá, z důvodu vyššího úhrnu sněhových srážek. Šikmý tvar je vhodnější i z hlediska vnitřní prostorové akustiky sálu – nedochází zde v takové míře k ozvěně jako u rovnoběžnostěnných tvarů, což je vhodnější pro slyšitelnost.

Tvar sedlové střechy je také výhodný konstrukčně, jelikož na rozdíl od ploché střechy nebo střechy s nízkým sklonem může být využit princip trojkloubové rámové konstrukce, díky němuž se střecha ve sklonu podílí na celkově výrazně nižším průřezu střešního vazníku, což přináší výrazné úspory i nižší výšku římsy stavby, která je podstatná pro dojem z horizontu chodce.

Tělocvičnu napojujeme na budovu školy novým objektem obsahujícím potřebné zázemí. Škola, tělocvična a zázemí tak vytváří půdorys ve tvaru písmene U.

Polouzavřené nádvoří vytvořené novým souborem staveb vnímáme jako podstatný motiv návrhu, přinášející obci novou kvalitu, nový prostor. Nádvoří je využitelné pro aktivity spojené se školní družinou, při veřejných akcích slouží jako venkovní shromažďovací prostor. Hranice mezi interiérem a exteriérem budovy je zjemněna krytým loubím, umožňující pobyt venku i při nepřízni počasí. V rámci nádvoří navrhujeme také zřízení jednoduchého venkovního hřiště, kde mohou trávit čas žáci školy o přestávkách, lze je využít i pro tělesnou výchovu a po celý den pro veřejnost z obce.

Do budoucna doporučujeme možnost úpravy stávajícího vstupního objektu do školy, který je v rámci nově vzniklého prostoru svým polygonálním tvarem rušivý. Místo něj může vzniknout nový vstupní objekt, který bude směrem do dvora otevřený a bude s nádvořím provozně i výrazově propojený.

Navrhovaná stavba nechce vytvářet neprostupnou bariéru mezi zahradou ZŠ a zahradou MŠ, proto je navržena možnost propojení skrz vestibul nové budovy. Toto propojení není nezbytné, je to však možnost jak investici do nové tělocvičny intenzivněji využít - i pro akce MŠ.

 

Provozní řešení

Nová stavba tělocvičny je napojena na budovu školy prostřednicvím jednopodlažní části, kde se nachází hlavní vstupní vestibul.

Do budovy se vchází z parcely č. 77, alternativní možností je také přístup od zahrady mateřské školy (pro případ, kdy by mateřská škola také využívala tělocvičnu pro kulturní akce a cvičení předškolních dětí).

Napojení na budovu ZŠ je řešeno novou propojovací chodbu, což napravuje původní stav, kdy se do tělocvičny muselo chodit přes malou tělocvičnu.

Vedle stávající malé tělocvičny jsou navrženy šatny a kabinet sloužící výhradně potřebám ZŠ.

Na vstupní vestibul, který je v případě potřeby využitelný jako bistro, přímo navazuje gastro zázemí a klubovna. V části mezi vestibulem a tělocvičnou se nachází WC, šatny a wellness se saunou. Od šaten je možný přístup přímo do sálu. V letních měsících je možné sál otevřít směrem do dvora. Tělocvična je vybavena ochozem, který v běžném režimu slouží také pro fitness (mohou zde být umístěny rotopedy, žebřiny, rozcvičovací vybavení apod.)

 

Víceúčelové využití sálu, varianty využití

Pro pořádání kulturních a společenských akcí nenavrhujeme separátní prostor, ale doporučujeme pro tyto účely využít sál tělocvičny.

Obě žádané varianty - pro sport i víceúčelové využití  - tedy Varianta 1 i varianta 2 jsou tak řešeny v rámci jednoho prostoru. Na dané parcele by dva sály působily rozměrově nepatřičně a i investiční náklady dvou sálů by byly patrně nad rámec možností malé obce. Polyfunkční využití jednoho sálu je také v rámci rozpočtu malé obce mnohem snazší zafinancovat nežli vytápění, osvětlení, úklid atd. ve dvou sálech. Model polyfunkčního využití, známý již po 100 let v obcích po celém Česku ve formátu "sokolovna" jsme navrhli a vyzkoušeli v realizaci v obci Líbeznice, kde se sál tělocvičny stal centrem společenského ale i kulturního života. V tělocvičně v Líbeznici probíhají ozvučené koncerty, koncerty vážné hudby, plesy, sportovní tréninky a zápasy, cvičení jógy atd., atd.

 

Sál navržené tělocvičny nabízí následující varianty využití:

 

a) Sport: Je dodržen zadaný formát sálu 36m*18m. Tato velikost umožňuje provozovat tenis a basketbal na soutěžní úrovni. Sporty florbal a futsal lze provozovat na zmenšeném rozměru hřiště. Tělocvična by měla být vybavena náčiním pro gymnastiku: závěsné kruhy, šplhací tyče, lana, žíněnky atd...

Dále je možné sál využívat pro volejbal, stolní tenis, badminton,, cvičení jógy apod. Základní výška sálu nad hrací plochou je  cca 8 m, nad středem hrací plochy pod hřebenem je výška až 10,3 m. Výška střešní konstrukce může být po konzultaci s uživateli upřesněna, aby byl dosažen ideálně poměr funkčních kvalit, investičních nákladů a provozních nákladů.

 

b) Velké kulturní akce: ples, koncert (ozvučený i s přirozenou akustikou), konference, divadelní představení, projekce, prezentace apod. Pro pořádání plesů, koncertů, představení a podobných akcí s počtem návštěvníků větším nežli 150 osob, bude  využit celý prostor sálu. pódium bude mobilní skládací (scénické a AV-vybavení viz dále bod 8).  U vstupu do sálu je možné postavit stoly s občerstvením.  Při pořádání větších akcí slouží vestibul sálu a vstupní hala v zázemí jako předsálí a bar, pult s občerstvením lze umístit i v sále.

Schémata různého využití jsou součástí grafické části dokumentace.

 

c) Malé představení, besídka, prezentace, přednáška apod. - do 150 návštěvníků: Sál je možné zmenšit závěsem na dvě poloviny pro případ pořádání menších akcí, pro něž by plný formát tělocvičny působil příliš rozvolněně. Tím vznikne malý sál pro 150-200 lidí. Podium lze v různých tvarech a poloze vystavět z pódiových platforem, jež budou složeny ve skladu pod balkonem. Pódium lze podle dramaturgie umístit u podélné stěny, před závěsem, uprostřed plochy apod.