5 Dům seniorů Čelákovice - Atelier M1 architekti s.r.o.

Dům seniorů Čelákovice

.

Dům seniorů ČelákoviceDům seniorů Čelákovice

 

Dům v pásu zeleně

 

Stavební parcela pro Dům seniorů se nachází uvnitř pásu zeleně a zahrádek okolo podzemí vedeného Čelákovického potoka. Toto území je po obvodu lemováno souvislou zástavbou v ulicích Kostelní a Na Hrádku. Zelený pás okolo potoka dnes není průchozí, je však reálné skrz něj vést pěší trasu od nám. 15. Května na jihu přes park u Tvrze okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie až ke zdymadlu na Labi.

 

Dům seniorů tedy svou polohou v zeleni a zahrádkách uvnitř zástavby není městským domem, jenž by formoval ulici ale spíše solitérem v zeleni. 

 

Snažili jsme se proto pro dům najít takovou formu hmoty a výrazu, která by vůči okolním stavbám působila měkce a zároveň reagovala na soudkovitý tvar parcely. Pro umístění a tvar hmoty je také zásadní dodržení předepsaného odstupu, minimálně rovného výšce budovy od všech okolních staveb.

 

Vzhledem k tomu, že pro Dům seniorů je ze své podstaty objektem, sdružujícím komunitu seniorů, jenž by měl svým uspořádáním napomáhat setkávání, navrhli jsme dům zalomeného tvaru, jenž svým prohnutím rámuje společný prostor - náměstíčko se stromy a lavičkami. Dům je jako pokrčená dlaň, obklopující naměstíčko se seniory spočívajícími na lavičkách pod lipami.

Prohnutý tvar hmoty zároveň reaguje na soudkovitý tvar parcely - prohnutí parcely a prohnutí domu proti sobě tvoří prostor zahrady zaobleného tvaru. Na rozdíl od hmoty přímé tak dům seniorů vytváří předprostor, jenž má těžiště a střed. 

 

Uspořádání navazujícího parteru včetně řešení dopravy v klidu:

Parter objektu by měl být v maximální míře parkový a pobytový, nad zatrubněným potokem by měla od severu k jihu procházet pěší trasa, která bude tečovat parkový předprostor seniorského domu. Pro zapojení seniorů do života města je dobré, že okolo parčíku před domem budou procházet do parku u kostela obyvatelé všech věkových kategorií. Stávající parkování na parcele bude částečně nahrazeno parkovištěm v suterénu seniorského domu v kombinaci s potřebným množstvím parkovacích míst nutných pro provoz domu. Přístup skrz pozemek k parcele č. 165 a 164/ je zachován (doporučujeme zatravněnou dlažbu). Vjezd do suterénu je na jižní fasádě domu rampou - co nejblíže ke komunikaci.