5 Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora - Atelier M1 architekti s.r.o.

Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora

Cílem studie bylo nalezení optimálního postupu pro revitalizaci sportovního areálu Sparta Kutná Hora, a to zejména z hlediska provozních vazeb uvnitř areálu, urbanistických souvislostí místa, stavebně technického stavu stávajících objektů a ekonomických možností. 

 

1. Etapa -Hlavní budova klubu – SO A,B na pozemku parc. č. 1939/2 Je navržena jako rekonstrukce a dostavba stávající dožilé dvojbudovy o dvou nadzemních podlažích s plochou střechou bez podsklepení, vybudované v 80. letech minulého století jako zázemí fotbalového klubu.

 

Návrh rekonstrukce a dostavby spočívá ve scelení hmoty do tvaru půdorysu prostého obdélníku. To předpokládá dostavbu fasády objektu B směrem k parkovišti i směrem k hřišti. Stávající hrubá stavební konstrukce bude doplněná o nová schodiště a o vybourání otvorů v nosných stěnách a stropech v příslušných místech dle potřeby. Jednoduchá forma hranolu je navržena v obkladu fasád betonovými pásky na zateplovací systém. Fasády jsou prolamovány formáty prosklených barvených vstupů na přízemí a venkovní barvenou lodžií s výhledem na hřiště. Dispozice obsahuje na přízemí v centrální poloze klubovou restauraci se zázemím, ve vazbě na hřiště jsou umístěny šatny hostů a na opačném konci budovy šatny domácích, dále ve vazbě na hřiště technické zázemí obsahující garáž a dílnu, sklad branek. Z průčelních stran jsou umístěny vstupní schodiště do 2.NP, kde jsou situovány klubové šatny, administrativa a správa budovy s technickými místnostmi. Schodiště jsou vyvedena na plochou střechu objektu, kde zpřístupňují střešní diváckou tribunu. Vnitřní polychromie objektu je z bíle natřených omítek a barvených podlah. Vybrané prostory galerie, restaurace budou barveny nátěrem dle individuálního výtvarného návrhu. Veškeré povrchy podlah jsou z pryskyřičných nebo polyuretanových otěruvzdorných nátěrů na betonu, povrchy stěn a stropů z voděodoloných nátěrů. 

 

prosinec 2017

vizualizace 1vizualizace 1