5 Zelený pás Líbeznice - Atelier M1 architekti s.r.o.

Zelený pás Líbeznice

Realizace první fáze Okružního parku kolem obce Líbeznice

Zelený pás LíbezniceZelený pás Líbeznice

Koncept

Celková urbanistická a prostorová koncepce Okružního parku vychází z Územního plánu, kde je Okružní park stanoven plochou ZP – veřejná zeleň, parky. Hlavním sjednocujícím prvkem je centrální alej s nezpevněnou cestou procházející celým územím. Na tuto základní páteř jsou „navěšovány“ jednotlivé aktivity a zájmová území oživující Okružní park. Centrální alej drží svůj sjednocující ráz, ale zároveň proměnami druhové skladby a typu hlavní funkce aleje (stín, větrolam, izolační zeleň) reaguje na různorodá území, kterými prochází. Hlavní okružní cesta měří celkem 3,5 km a je doplněna novými radiálami dle platného územního plánu obce. Celkový okruh s navazujícím propojením „biokoridorem“ v katastru obce Bořanovice bude 5km. Okružní park je rozdělen do 10 různorodých úseků I-X. Charakter jednotlivých úseků navazuje na urbanistické a přírodní podmínky v místě a orientaci vůči světovým stranám. Úseky I-III., kopírující frekventovanou komunikaci I/9 jsou převážně izolačního charakteru, úsek IV má charakter větrolamu a ochranu před převládajícími SZ a Z větry. úseky V - X tvoří přechodné pásmo mezi intravilánem a extravilánem, navazují na jednotlivá území obce a veřejné funkce v blízkosti Okružního parku. V Okružním parku je navržena řada terénních úprav umožňující využití stávající deponované zeminy z výstavby v obci. Tato zemina je použita na vytvoření protihlukového valu podél I/9 a dále na landartové prvky navazující na území školy. Druhová skladba rostlin vychází z přírodních pomínek a charakteru jednotlivých míst a je detailně popsána v části C - návrh osázení. Obecně je hlavní alej sázena do mělkých průlehů podél hlavní cesty umožňující zadržování vody. Základní vzdálenost stromů v aleji je 10m. Navržená šířka aleje je 10m.

 

Prvky a mobiliář

Základní mobiliář tvoří především sedací prvky - lavičky jsou navrženy z jednoduchých lokálních materiálů - dřevo, kámen (viz lavičky v areálu zdraví). Po novém okružním parku okolo Líbeznice jsou rozesety předměty, které známe spíše z interiéru budov. Říkají nám tak, že se v parku máme cítit jako doma a že je náš. Zároveň mají svou praktickou funkci - na pohovce si můžeme odpočinout, u stolu posvačit nebo vylézt na schody a podívat se do krajiny. Sochy tak nejsou pouze samoúčelné artefakty, ale praktické objekty, které jsou navlečeny na cestu jako korálky na nit. Jsou však zakotveny na jednom místě, kde postupně zarůstají a definují své okolí. Stejně jako idea nového okružního parku parku jako hradby

proti živelnému rozšiřování města do krajiny. Všechny sochy jsou vyrobeny z ocelové kulatiny a děrovaného plechu a natřeny na bílo. To barevné je park, město a lidé okolo. Další prvky drobné architektury jsou potom soustředěny to jednotlivých zájmových lokalit - například pergola v ovocném sadu, hrací prvky v návaznosti na území školy.