5 24/09/2021 Architektonické řešení Palackého náměstí v Dačicích - Atelier M1 architekti s.r.o.

24/09/2021 Architektonické řešení Palackého náměstí v Dačicích

Autorský návrh Atelier M1 architekti, dopravní řešení Atelier Promika, prověřeno Auditem bezpečnosti od Ústavu soudního znalectví v dopravě Fakulty dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze. Kladně projednáno s Národním památkovým ústavem.

24/09/2021 Dačice24/09/2021 Dačice

 

Byli jsme v roce 2019 osloveni městem Dačice s výzvou k účasti na návrhu designu náměstí v jeho centru, s předem zadaným kruhovým objezdem. Zakázku jsme odmítli dopisem s tímto odůvodněním:

 

Městský úřad Dačice

Odbor dotací a investic

Zděněk Sedláček

Krajířova 27, 380 13 Dačice

ID datové schránky: s5ebypd

Odpověď na poptávku č.j. ODI/17480-19 – vypracování návrhu architektonického řešení části Palackého náměstí v Dačicích.

 

Vážení,

děkujeme za oslovení, kterého si velmi vážíme. Na popud výše uvedené poptávky jsme prostudovali zadávací dokumentaci a územní plán města. Územní plán města ustanovuje dopravní strategii v budování severního obchvatu, kulturní strategii tkvící v ochraně historického jádra, strategii ochrany zdraví obyvatel vyloučením tranzitní dopravy přes střed města. Zadávacím podkladem poptávky je dopravně inženýrský projekt, zakotvující tranzitní průtah středem města. V zadání jsme nenalezli informace o koncepci veřejných prostranství ani principy celkové vize hlavního náměstí. Podle zadání má architekt dodat podklad dopravním inženýrům k již hotovému dopravnímu projektu, což je přesně naopak než by tomu mělo být, neboť město nelze podřizovat výhradně jedinému aspektu, byť utilitární funkce. Města bývají souborem mnoha materiálních zájmů, technických funkcí a duchovních potřeb. Jejich syntéza je předmětem architektonické tvorby. Architektura je řešení kontextu a konceptu, hledání společného jmenovatele různorodých atributů. Architekt kriticky přehodnocuje zadání. Pokud je architekt vyloučen z procesu tvorby strategie od počátku a je přizván až k doladění již hotového řešení, pak se nejedná o architekturu, nýbrž o design. Z hlediska architektury města je budování tranzitního průtahu historickým jádrem města zcela proti současnému trendu náprav, kdy se v minulosti zničená náměstí nyní za velkých obětí rehabilitují. Zadaný koncept je tedy o jednu společenskou epochu opožděn. Je krokem zpět. Krokem, který ničí to, co zůstalo shodou okolností zachováno. Dnes, kdy se v městech, postižených necitlivými zásahy, tyto chyby pracně napravují, jde prezentovaný plán opačným směrem. Pravým jměním Dačic je intaktní stav středu města, dlouhodobě systémově spravovaný pod dohledem památkové péče. Kulturní autentičnost, původní architektura a lokální tradice, jsou přitažlivými hodnotami, pro které lidé ze světa přehlceného chladnými megapolemi oceňují vřelost českých a moravských měst. V době krize humanity je to to, co činí naší zemi zajímavou. Úkolem elit by měla být nezištná služba ve prospěch uchování humanistického rozměru, přičemž jedním z kroků je pokorné spravování díla předků a jeho předání v neznehodnocené podobě budoucím generacím. Palackého náměstí na rozdíl od řady center jiných měst uniklo poškození. Za minulého režimu byly pseudotechnické argumenty uplatňovány v souladu s revoluční politikou zločinného režimu. Spolu s asanacemi byly přímým nástrojem totalitní moci. Tvořily průvodní jev této epochy. Podle platného, v demokratické době vytvořeného, územního plánu si je město Dačice toho všeho vědomo. Strategií územního plánu je ochrana výše popsaných hodnot. Tu umožňuje i naše zákonodárství, normu o projektování místních komunikací nevyjímaje. Po prostudování a důkladném zvážení podkladů jsme dospěli k názoru, že spíše než názor architekta je poptávána legitimizace myšlenky tranzitního průtahu. Jako obyvatel nedaleké obce Matějovec u Českého Rudolce vnímám téma osobně - jako občan. Další osud místa mi není lhostejný. Pokud by správa města to považovala z přínosné, dávám ve prospěch práce na smysluplné strategii města k dispozici své zkušenosti nabyté třicetiletou stavební praxí a praxí v pozici hlavního architekta obcí Líbeznice a Měšice, ve kterých jsem se v posledním desetiletí mohl podílet na vytváření strategií a realizacích obnovy jejich zdevastované urbanistické struktury.

 

s úctou v Praze dne 16. 8. 2019 Ing. arch. Jan Hájek

 

Na vědomí: Ing. Karel Macků, starosta města

 

Na náš dopis jsme nikdy nedostali z dačické radnice odpověď.

 

Sami z praxe víme, že kritizovat pouhými slovy je velmi snadné. Chtěli jsme dát pozitivní příklad řešení vlastním tvůrčím počinem, a proto, když jsme zjistili, že v Dačicích je řada občanů, kterým není lhostejný osud jejich města, spojili jsme se Petičním výborem, který je reprezentuje. A společným úsilím jsme vypracovali oponentní studii, která byla kladně projednaná s Národním památkovým ústavem. Dopravní řešení zpracované specialisty z Atelieru Promika bylo ověřeno Auditem bezpečnosti od Ústavu soudního znalectví v dopravě Fakulty dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze, vrcholnou autoritou v oboru.